SportyNews Joomla 体育新闻门户 Joomla模板

SportyNews Joomla 体育新闻门户 Joomla模板 SportyNews-Premium-Joomla-News-Template
SportyNews Joomla 体育新闻门户 Joomla模板 SportyNews-Premium-Joomla-News-Template

SportyNews Joomla模板,是一个体育新闻门户模板。“Sporty News” 是一个难以置信的Joomla 2.5响应与一个标准的布局高端模板,设计和框架。这个模板创建了一个特定的外观和适合体育产业和体育新闻中心,但您可以使用此模板对任何简单的预订网站。这个模板将自动生成漂亮的页面,每个体育和自动进入滑块。

阅读更多SportyNews Joomla 体育新闻门户 Joomla模板